| 06 اردیبهشت 1398

تبیین الگوهای غالبِ مدیریت شهری (1) -مبادی و مدل‌های مدیریت شهری

1396/12/26 | 15:29 | 530 | 0
تبیین الگوهای غالبِ مدیریت شهری (1) -مبادی و مدل‌های مدیریت شهری

مدیریت شهری را می‌توان تلاش برای ایجاد، تنظیم و هماهنگی تصمیمات، برنامه‌ها و اقدامات بخش‌های دولتی، خصوصی، عمومی و مردمی در پاسخ به مسائل و چالش‌های شهری و بهره‌مندی از فرصت‌های توسعۀ شهری در نظر گرفت. در این تعریف به هر سه سطح سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا در مدیریت شهری اشاره شده است، در هرکدام از این سطوح نهادهای مختلفی حضور داشته‌اند که مجموعۀ تصمیمات، برنامه‌ها و اقدامات آن‌ها بازتاب فضایی در سطح شهر دارد. این سه سطح، سه سطح اصلی و همه‌شمول مدیریت شهری به‌حساب می‌آیند که می‌توان ذیل آن اهداف، وظایف و اختیارات نظام مدیریت شهری را شناسایی و ارائه کرد. هدف اصلی در این گزارش در بخش اول، تدوین مبادی مدیریت شهری شامل تعاریف، سطوح، اهداف، وظایف و اختیارات و الگوهای غالب مدیریت شهری بوده است؛ بنابراین، در این گزارش تلاش شده است تا این موضوعات با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای به‌منزلۀ روش گردآوری اطلاعات پوشش داده شود. در پایان ‌بخش اول، این گزارش الگوهای فراگیرِ مدیریت شهری را در سه‌گونه الگوهای اداره، مدیریت و حکمروایی بازمی‌شناسد که واجد ویژگی‌ها و خصلت‌های متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند.

بخش دوم این گزارش با هدف بررسی انواع و ابعاد مدل‌های اجرایی مدیریت شهری تدوین ‌شده است. در میان چهار مدل، شهردار و شورا، شورا و مدیر شهر، مدل کمیسیونی و مدل نشست شهری باز و نماینده، دو مدل غالب مدیریت شهری را می‌توان مدل‌های شهردار و شورا و مدل شورا و مدیر شهر دانست که دارای ارزش‌ها و اصول متمایزی از هم هستند، درحالی‌که ارزش رهبری سیاسی در مدل اول مهم‌ترین ارزش به‌حساب می‌‌آید، حرفه‌ای‌گرایی در مدل دوم، ارزش محوری قلمداد می‌شود. دربارۀ حدود وظایف و اختیارات میان این دو مدل بین اعضای شورا، شهردار و مدیر شهر تفاوت‌هایی وجود دارد، با این حال در مدل‌های متأخر شهرها به‌سمت هم‌گرایی بین این دو مدل غالب رفته‌اند تا هم از ارزش رهبری سیاسی و هم حرفه‌ای‌گرایی بهره ببرند؛ بنابراین، مدل مدیریت شهری به‌سمت مدل شورا و مدیر شهر رفته است که در آن انتخاب مستقیم شهردار وجود دارد.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
| print