بیاب
  • آرش نصراصفهانی
  • شرح وظایف سازمانی
print

آرش نصراصفهانی

آرش نصراصفهانی


معاون‌ مطالعات‌ و برنامه‌ريزی‌ مديريت، اموراجتماعی و اقتصادی
۱۳۶۰
۲۲۳۹۲۰۸۰
nasresfahani-ar@tehran.ir
  • دکتری جامعه شناسی، دانشگاه تهران ۱۳۹۴
  • کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه تهران ۱۳۸۸
  • کارشناسی فیزیک، دانشگاه یزد ۱۳۸۲

print

جستجوی همکاران
سایر همکاران
محسن مظفری
مدیریت امور قراردادها
محمدرضا جوادی‌یگانه
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
مهدی عباسی
معاون علم و فناوری
آرش نصراصفهانی
معاون‌ مطالعات‌ و برنامه‌ريزی‌ مديريت، اموراجتماعی و اقتصادی
سلطانعلی کریمه
سرپرست پشتیبانی و منابع انسانی
میثم بصیرت
معاون مطالعات و برنامه ریزی امور زیرساخت و طرح جامع
صمد نگین‌تاجی
مشاور رئیس مرکز و مدير دفتر ریاست و روابط عمومی
سبحان یحیائی
مشاور راهبردی رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران