| 06 اردیبهشت 1398
1568
مجتبی بیات

    مجتبی بیات

  • معاونت مطالعات‌ و برنامه‌ريزی‌ مديريت، اموراجتماعی و اقتصادی
  • ۱۳۶۰
  • ۲۲۳۹۲۰۸۰
  • bayat-mojt@tehran.ir

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت توسعه، دانشگاه تهران ۱۳۸۷
  • کارشناسی علوم اجتماعی، دانشگاه تهران ۱۳۸۵