| 18 آذر 1398

یک ارزیابی کمی از عدالت در حمل و نقل همگانی شهری

1398/5/28 | 13:27 | 452 | 0
یک ارزیابی کمی از عدالت در حمل و نقل همگانی شهری

سیاست‌های حمل‌ونقل همگانی شهری تأثیرات گسترده‌ای بر کیفیت زندگی گروه‌های مختلف جامعه دارد و این سیاست‌ها معمولاً به‌گونه‌ای اجرا می‌شوند که توزیع ناعادلانۀ سیستم حمل‌ونقل همگانی را در پی خواهند داشت. لذا، قوانین باید به‌گونه‌ای باشند که سازمان‌های دولتی برای ارائۀ خدمات، رفتاری منصفانه در مقابل همۀ گروه‌های جامعه داشته باشند. با این حال، مشکل عمدۀ مدیران و سیاست‌گذاران حمل‌ونقل همگانی، چگونگی اندازه‌گیری و ارزیابی عدالت و تأثیرات آن در ارائۀ خدمات حمل‌ونقل همگانی است. هدف اصلی این گزارش، شناسایی شاخص‌های عدالت در حمل‌ونقل همگانی و ارزیابی آن برای حمل‌ونقل همگانی شهری است که برای نمونۀ موردی کلان‌شهر تهران به‌عنوان یک ابرشهر جهانی و بزرگ‌ترین شهر ایران پیاده می‌شود. شاخص‌های مطرح در این گزارش، شاخص‌های میزان اتصال و دسترسی به شبکۀ حمل‌ونقل همگانی به‌عنوان شاخص‌های بعد عرضه و شاخص‌های جمعیت، اشتغال، خانوارهای زیر خط‌ فقر و خانوارهای بدون خودرو به‌عنوان شاخص‌های بعد نیاز (تقاضا) به حمل‌ونقل همگانی هستند. همچنین، دو رویکرد عدالت افقی و عمودی (با استفاده از رویکرد منحنی لورنز و ضریب جینی) در حمل‌ونقل همگانی تحلیل می‌شوند. نتایج این طرح نشان می‌دهد که عملکرد دسترسی به اتوبوس‌رانی نسبت به دسترسی به مترو بهتر است؛ با این حال، تعداد زیادی از نواحی شهرداری تهران به شبکۀ مترو دسترسی ندارند. به‌علاوه، شاخص میزان اتصال شبکۀ حمل‌ونقل همگانی در سه بخش گره، خط و منطقه‌ای با استفاده از عوامل عملکردی شبکه‌های اتوبوس‌رانی و مترو شامل ظرفیت، سرعت، مسافت و فراوانی سرویس‌دهی اندازه‌گیری شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد، شاخص میزان اتصال منطقه‌ای برای شبکۀ اتوبوس‌رانی از شبکۀ مترو بیشتر است که می‌تواند دلالت بر کارایی بیشتر شبکۀ اتوبوس‌رانی نسبت به مترو در شهر تهران داشته باشد. نتایج تحلیل عدالت نشان می‌دهد که ضرایب جینی در بررسی عدالت افقی از عدالت عمودی کمتر است و نشان از بی‌عدالتی زیاد در توزیع خدمات و تسهیلات حمل‌ونقل همگانی نسبت به نیازهای افراد و گروه‌های خاص در کلان‌شهر تهران دارد. به‌طور کلی، نتایج حاکی از توزیع نسبتاً ناعادلانۀ خدمات حمل‌ونقل همگانی بین گروه‌های مختلف جامعه در کلان‌شهر تهران دارد.

rating
به اشتراک گذاری

نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print