مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
ورود به سایت
        عضویت
محیط زیست و جاذبه های توریستی

» محیط زیست و جاذبه های توریستی

ردیف موضوع عنوان پروژه وضعیت سال انجام
اتمام یافته در دست اقدام
1 محیط زیست و جاذبه های توریستی  طرح تحقيقاتی دهليزهای هوائی شهر تهران X   مهر 78
2 شناخت وضع موجود آب مشروب تهران X   فروردین 75
3  شناخت سيستم تامين انرژی فسيلی در شهر تهران xX   اسفند 76
4  گزارش فعاليت هاي زيست محيطي مرکز (آقاي باقرزاده) X   فروردین 87
5 گزارش مقدماتی وضعیت محیط زیست شهر تهران – SOE (1386-1377) X   خرداد 90
6  برنامه ريزی و طراحی فضاهای سبز شهری X   تیر 80
7 طرح استفاده از انرژي خورشيدي جهت رفع نسبي آلودگي هوا X   -
8 مسائل محيط زيست و برنامه هاي شهرداري تهران X   1364
9 روش برآورد مضرات اجتماعي براي بهداشت و محيط زيست که در اثر خروج اگزوز وسائط نقليه موتوري در شهرهاي سوئد ايجاد مي شود. X   1367
10 ستاد مبارزه با آلودگي هواي تهران X   1368
11 مبارزه با آلودگي هواي تهران X   1369
12 صورتجلسات و برنامه جامع پيشنهادي ستاد مبارزه با آلودگي هواي تهران X   1369
13 عوامل آلوده کننده هواي تهران و برنامه هاي شهرداري تهران در مبارزه با اين آلودگي X   1369
14 بررسي اثرات زيست محيطي پروژه هاي توسعه X   1369
15 برنامه جامع کاهش آلودگيهاي جوي در منطقه تهران بزرگ (پروژه همکاري فني با کشور ژاپن) X   1371
16 برنامه هاي شهرداري تهران در رابطه با مسائل محيط زيست X   1369
17 محدوده عمل شهرداري تهران در برخورد با مسائل بهداشتي و زيست محيطي X   1369
18 مديريت جامع حوزه هاي آبخيز شهري (آقاي باقرزاده) X   فروردین 87
19 طرح نهضت سبز شهر تهران X   1371
20 قرارداد انجام تحقيقات و تهيه عملياتي تامين آب طرح جامع سيستم مديريت شهر تهران X   1371

 


تاریخ انتشار مطلب:  1390/10/4 تعداد مشاهده: 403  | چاپ مطلب : print