| 26 شهریور 1398

فراخوان ۲۶۹ - به روز رسانی و تدوین مدل های تخمین خسارت و تلفات ناشی از آسیب پذیری ساختمان های شهر تهران در برابر زلزله

1398/2/22 | 12:56 | 926 | 0
فراخوان ۲۶۹ - به روز رسانی و تدوین مدل های تخمین خسارت و تلفات ناشی از آسیب پذیری ساختمان های شهر تهران در برابر زلزله
 • واحد متولی: مديريت مطالعات امور فني و عمرانی،استانداردسازی و امور بحران
 • موضوع پروژه: به روز رسانی و تدوین مدل های تخمین خسارت و تلفات ناشی از آسیب پذیری ساختمان های شهر تهران در برابر زلزله
 • مهلت ارسال: ۶ خرداد 1398
  توجه : مهلت دریافت پیشنهادات تا تاریخ ۲۱ خرداد ماه تمدید شد.

مرکز مطالعات و برنامه‌ريزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی مذکور را از طريق فراخوان عمومی انتخاب نمايد. علاقه‌مندان مي‌توانند براي دريافت شرح نيازمندی‌های پروژه بر روی فايل پيوست شده کليک نمايند.

متقاضيان شرکت در فراخوان مي‌بايست حداکثر تا پايان تاريخ مهلت تعیین شده، پيشنهادات خود را در قالب فرم RFP به آدرس اين مرکز ارسال نمايند.

آدرس: خيابان شريعتي، خيابان پل رومی، خيابان شهيد اکبری، تقاطع خيابان شهيد آقابزرگی، پلاک ٣٢، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، مديريت پژوهش‌های راهبردی.

کارشناس مسئول: آقای مهندس هادی‌زاده / تلفن: ۸۳-۲۲۳۹۲۰۸۰ داخلی ۱۷۶

 

 • فراخوان به صورت دو مرحله‌اي مبتني بر كيفيت و قيمت پيشنهادي است.
 • ضريب تأثير امتياز فني بين 0.6 تا 0.9 است كه ضريب نهايي را كميته فني تعيين خواهد كرد.
 • مجري منتخب در جلسه كميته مالي و پس از بازگشايي پاكت‌هاي مذكور و با لحاظ امتياز فني و محاسبه قيمت تراز شده مشخص و اعلام خواهد شد.

 

تذکر ۱: برای پروژه فوق ارسال موارد ذیل برای پروپوزال پیشنهادی الزامی است:

 • تدقیق فرآیند و شفاف‌سازی متدولوژی انجام کار
 • تدقیق زمان‌بندی انجام مراحل طرح و ارائه آن در نرم‌افزار MSP
 • معرفي افراد كليدی پروژه به همراه رزومه
 • امضای افراد کليدی مطابق با بندهای شرح خدمات (هر فرد باید حضور خود را در انجام بخشی از شرح خدمات تائید کند)
 • رزومه و سوابق كاری شرکت

تذکر ۲: مطابق با دستورالعمل انجام پروژه‌های مطالعاتی مرکز، پیشنهادهای فنی و مالی باید در پاکت‌های جداگانه به این مرکز ارسال شوند.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

فراخوان اتمام یافته

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print
لطفاً ضمن مطالعه دقیق دستورالعمل عقد قرارداد پروژه‌های مطالعاتی پیش از ارسال پیشنهاد‌ها به نکات زیر توجه فرمایید:
 1. مناقصه عمومی به‌صورت دومرحله‌ای و مبتنی بر کیفیت و قیمت پیشنهادها است.
 2. حداقل امتیاز فنی قابل‌قبول، 60 امتیاز است.
 3. ضریب تأثیر امتیاز فنی 0.9 است که برای محاسبه قیمت تراز شده در کمیته مالی مورداستفاده قرار می‌گیرد.
 4. پاكت‌های فنی (الف) و مالی (ب) در دو پاکت مجزا به‌صورت دربسته (با مهر (برای مناقصه گر حقوقی) و امضا) تهیه و به دبیرخانه مركز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران تحویل داده شود. اسنادی همچون رزومه افراد و مدارك حقوقی شركت و مواردی از این‌ دست در پاكت فنی قرار داده شود. همچنین به منظور تسریع در فرآیند عقد قرارداد مدارک مجری (به شرح فایل پیوست اسناد مناقصه) به‌طور کامل در پاکت فنی قرار داده شود. در صورت نقص مدارک و اطلاعات مجری، پاکت‌های مذکور حذف‌شده و بررسی نخواهند شد.
 5. لازم است پاكت مالی ارائه‌شده به مركز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران به‌صورت لاك و مهر (برای مناقصه‌گر حقوقی) و امضا تحویل شود.
 6. تمام صفحات پیشنهاد مالی می‌بایست با مهر شركت یا سازمان و امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و یا شخص پیشنهاددهنده (مناقصه گر) باشد و درصورتی‌که شرکت‌کننده دانشگاه باشد مهر و امضا معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه شود. لازم به ذكر است در تمامی صفحات، مشخصات امضاء كننده اعم از نام و نام خانوادگی، سمت، تلفن و امضا لحاظ گردد. پاكت‌های مالی كه فاقد مشخصات فوق‌الذکر باشند، بررسی نخواهند شد.
 7. پاکت‌های مالی که مبلغ پیشنهادی آن 10 درصد بیشتر از مبلغ تعیین‌شده در فراخوان باشد، بررسی نخواهند شد.
 8. در خصوص فراخوان پروژه‌هایی که پاکت تضمین دارند، سپرده تضمین در قالب پاکت تضمین (پاکت ج) به‌صورت دربسته (با مهر (برای مناقصه گر حقوقی) و امضا) همانند رویه مشخص‌شده در بند 9 ارائه شود. در غیر این صورت پاکت‌های فنی (الف) و مالی (ب) قابل‌بررسی نخواهند بود.
 9. مبلغ سپرده تضمین حداقل 5 درصد مبلغ تعیین شده در فراخوان خواهد بود که می‌بایست به شماره حساب 700787639916 بانک شهر شعبه الهیه آقابزرگی کد 502 واریز شده و مستندات آن در داخل پاکت ج ارائه شود.
 10. پاکت‌ها به همراه نامه رسمی از شركت یا سازمان و یا شخص مناقصه‌گر با ذكر محتویات دقیق هر پاكت به‌صورت امضاشده و ممهور ارائه شود.
 11. نماینده مناقصه‌گر باید پاکت‌های فنی (الف)، مالی (ب) و تضمین (ج) را به همراه نامه رسمی به دبیرخانه مركز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران تحویل داده و رسید دریافت نماید.
 12. نحوه ارزیابی پیشنهادهای دریافتی بر اساس دستورالعمل عقد قرارداد پروژه‌های مطالعاتی خواهد بود.
 13. مجری منتخب در جلسه كمیته مالی و پس از بازگشایی پاكت‌های مذكور و با لحاظ امتیاز فنی و محاسبه قیمت تراز شده مشخص و اعلام خواهد شد.
 14. قیمت تراز شده تنها برای رتبه‌بندی مناقصه‌گران و انتخاب مجری محاسبه می‌شود و مبلغ نهایی برای عقد قرارداد با مجری منتخب، مبلغ تعیین‌شده بر اساس تبصره 23 دستورالعمل عقد قرارداد پروژه‌های مطالعاتی خواهد بود.
 15. هزینه انتشار فراخوان برای فراخوان‌هایی که در روزنامه کثیرالانتشار اعلام می‌شود بر عهد برنده مناقصه (مجری منتخب) خواهد بود.
 16. در صورتی که برنده مناقصه شخص حقیقی یا شخص حقوقی غیردولتی باشد، ارائه ضمانت‌نامه بانکی به میزان 10 درصد مبلغ کل قرارداد قبل از امضای قرارداد الزامی است. در صورتی که برنده مناقصه شخص حقوقی دولتی باشد انجام تعهدات به میزان 5 درصد مبلغ کل قرارداد (قبل از امضای قرارداد) توسط مجری به صورت مکتوب مطابق با فرمت تعیین شده ی مرکز (یا ارائه ضمانت نامه کتبی با امضای روسای دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد به استناد مصوبه هیئت وزیران مورخ 22/09/1394 شماره نامه 123402/ت 50659 ه) الزامی است.
 17. مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در رد یک یا تمامی پیشنهادها مختار است.
اسناد مناقصه:
 1. دستورالعمل عقد قرارداد پروژه‌های مطالعاتی WI02/01
 2. فرم پیشنهاد پژوهشی- پروپوزال (پیشنهاد فنی (پاکت الف) و مالی (پاکت ب)) FR13/01
  • نکته: پیوست‌های شماره 1 تا 4 فرم به‌عنوان بخش فنی پیشنهاد پژوهشی (پاکت الف) و پیوست‌ شماره 5 فرم به‌عنوان بخش مالی پیشنهاد پژوهشی (پاکت ب) محسوب می‌شود.
 3. فرم «ارزیابی پیشنهاد پژوهشی» FR15/01
 4. مدارک مجری (شخص حقیقی یا حقوقی که در صورت برنده شدن در مناقصه طرف قرارداد مرکز خواهد بود.)