| 06 اردیبهشت 1398
شورای راهبردی روابط بین الملل و دیپلماسی شهری تهران

مقدمه

در دنياي معاصر، به دلیل فرآیند جهانی شدن، روندهای تمرکز زدایانه و تعدد و تکثر کنشگران و بازیگران عرصه دیپلماسی و روابط بین الملل، دیگر رهبران سیاسی و مدیران ملی به تنهایی قادر به حل و فصل موضوعات و چالش های فزاینده جهانی مانند گرسنگی، تبعيض، ناامني، تغییرات اقلیمی، بحران هاي اقتصاد جهانی، ناكارآمدي نهادهای بين المللي، ضعف در سیستم های مدیریت فراگیر و عدالت محور ، ناکارآمدی تامین خدمات و نیازهای اولیه شهروندان و ... نیستند. از سوی دیگر، امروزه اکثریت جمعیت جهان در شهرها ساکن شده اند و لذا می بایست برنامه ریزی برای شهرها و مدیریت شاسیته آنها با تکیه بر توانمندی های شهروندان، تبديل به محور اصلی توسعه هماهنگ ملی و جهانی شود. بهره برداری مناسب از دارایی ها و فرصت های بین المللی شهرها و جوامع محلی، نیازمند حضور و مشارکت فعالانه و موثر کارگزاران مدیریت شهری جهان در فرآیند تبادل دانش ، تجارب، امکانات و توسعه ارتباطات و همکاری های شهری دو و چند جانبه است.

با درک چنین زمینه ای، رهبران، مدیران شهری و کارگزاران حوزه مدیریت محلی و شهری بسیار بیشتر از گذشته نیازمند همفکری و تعامل اند تا بتوانند دانش، تجربه ، مهارت ها و ظرفیت های کلیدی لازم را برای پاسخگویی همزمان به نیاز ها و دغدغه های محلی شهرها و شهروندان خود و نیز رفع نگرانی ها و تامین انتظارات فزاینده جهانی، کسب نمایند. با این توصیف تحرک و نقش آفرینی مدیران و رهبران محلی و شهری در عرصه بین المللی نه تنها یک ضرورت، بلکه یک خواسته و انتظار منطقی و معقول از سوی دولت ها به عنوان بازیگران اصلی عرصه بین الملل و شهروندان است.

با توجه به نقش ها و رویکردهای مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در حوزه مدیریت شهری و بنا به تدبیر شهردار محترم تهران و ریاست مرکز با هدف جلب مشاركت صاحب نظران و بهره مندی از دیدگاه های علمی و تخصصي اساتيد و صاحبنظران علمی و اجرایی از طریق آینده پژوهی، سياست پژوهي، اقدام پژوهي، تصميم سازي هاي راهبردي و تهيه و تدوين اسناد راهبردي، "شورای راهبردی روابط بین الملل و دیپلماسی شهری تهران" به عنوان یکی از بازوهای علمی، فکری و مشورتی شهرداری تهران، در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تشکیل می شود.

ماده یک: بیانیه ماموریت

شورای راهبردی روابط بین الملل و دیپلماسی شهری تهران به عنوان عالی ترین مرجع علمی، فکری و مشورتی تخصصی وابسته به مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران، با هدف تسهیل فرآیند تحقق آرمان ها و اهداف کلان مندرج در سند چشم انداز، طرح جامع و دیگر اسناد مهم فرادستی ملی و شهری در حوزه روابط بین الملل و دیپلماسی شهری کلان شهرتهران، شامل شاخصه هایی مانند شهر هوشمند، دانش بنیان و جهانی، در چارچوب نقش ها و کارکردهای مهم و شناخته شده روابط بین الملل و دیپلماسی شهری و نیز بر اساس اصول سیاست خارجی و دیپلماسی رسمی جمهوری اسلامی ایران، الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی و اسناد بالادستی ملی و شهری و معیارهاف استانداردها، موقعیت و محیط بین المللی، از طریق مشارکت و خرد جمعی نخبگان و صاحب نظران این حوزه، به امر آینده پژوهی، سیاست پژوهی، اقدام پژوهی؛ پژوهش و تحقیق، مطالعه و بررسی، تصمیم سازی، برنامه ریزی راهبردی، مشاوره، آموزش و توسعه، ظرفیت سازی، تولید محتوی، مستندسازی،پایش وارزیابی، خواهد پرداخت.

ماده دو: شرح وظایف و مسئولیت ها

 • حمایت و پشتیبانی علمی و تخصصی از برنامه ها و اقدامات روابط بین الملل و دیپلماسی شهری تهران
 • کمک به هنجارسازی و شکل‌دهی به اسناد، قوانین و مقررات مورد نیاز شهرداری تهران در حوزه روابط بین الملل ودیپلماسی شهری
 • بسترسازی علمی برای ایجاد و توسعه شبکه همکاری‌های دو و چند جانبه بین‌شهری
 • طراحي، هدايت و تدوین اسناد راهبردی در حوزه روابط بین الملل و دیپلماسی شهری تهران
 • کمک به انتخاب، آماده سازی، تولید محتوا و ارائه تجارب و دستاوردهای مطلوب و برتر مدیریت شهری تهران در در سازمان‌ها، مجامع و رویدادهای بین‌المللی
 • کمک به فرآیند آموزش و توسعه توانمندی های دیپلماتیک و بین المللی مديران و کارکنان مدیریت شهری از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی
 • کمک به ایجاد و توسعه همكاري‌هاي علمي و آموزشي تهران با سایر شهرهاي منطقه و جهان در چارچوب اولویت های سیاست خارجی و روابط بین الملل شهری تهران؛
 • تشخیص نیازها، اولویت های پژوهشی ونظارت بر طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی متناسب با موضوع ماموریت شورای راهبردی،
 • تهیه و تدوین، ترجمه وانتشار اسناد مربوط به معرفی توانمندی های فنی و تخصصی و تجارب ودستاوردهاي برتر مدیریت شهری تهران در سطح بین الملل
 • ارزیابی وپایش سیاست ها، برنامه ها و عملکرد حوزه روابط بین الملل و دیپلماسی شهری و ارائه نتایج به همراه توصیه ها و مشاوره های تخصصی به حوزه ذیربط با هدف تقویت توانمندی ها و برطرف نمودن نقاط ضعف و مقابله موثر با چالش های آن حوزه
 • سایر موضوعات و دستورکار های ارجاعی از جانب رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در چارچوب ماموریت ها، وظایف و مسئولیت های شورای راهبردی

ماده سه: موضوعات و محورهای راهبردی

 • سیاست و روابط بین الملل شهری
 • دیپلماسی شهری
 • روابط و همکاری های دوجانبه (شهر با شهر)
 • روابط وهمکاری های شهری چند جانبه و شبکه ای
 • تصویر سازی و برند شهری
 • ديپلماسي رسانه اي بین المللی
 • شهر جهاني فرهنگی، هوشمند، دانش بنیان و پایدار
 • نهادها وسازمان هاي بين المللي تخصصي شهري
 • سرمايه گذاري خارجي
 • ايرانيان مقيم خارج از کشور
 • دانش افزایی و توسعه مهارت ها وتوانمندي هاي ديپلماتيك
 • صدور خدمات فني و مهندسي
 • گردشگري شهري
 • تامين منابع مالي پايدار بين المللي
 • الگوی شهر و مديريت شهري ایرانی- اسلامي
 • اطلاعات ودانش ارتباطات وهمكاري هاي بين المللي شهري
 • همکاری جهانی در حوزه محیط زیست شهری
 • سفارتخانه های، دفاتر و اماکن دیپلماتیک مستقر در تهران
 • استراتژی رسانه ای
 • توسعه ارتباطات و تعاملات با شهروندان و ساکنین خارجی مقیم ایران

ماده چهار: ترکیب شورا

شورای راهبردی روابط بین الملل و دیپلماسی شهری تهران مرکب از 11 تا 15 عضو به شرح ذیل می باشد که با حکم ریاست مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران منصوب می شوند:

الف: اعضای حقوقی:

الف- 1- یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به انتخاب رئیس شورا

الف- 2- دبیر شورا به انتخاب ریاست مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

الف- 3- معاون مربوطه در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

الف- 4- بالاترین مقام مسئول حوزه ارتباطات و بین الملل شهرداری تهران (رئیس مرکز ارتباطات و بین الملل شهرداری تهران) و یا نماینده تام الاختیار وی

ب: اعضای حقیقی:

تعداد شش تا ده نفر صاحب نظر و متخصص از میان اساتید و چهره های شاخص علمی و اجرایی در حوزه امور بین الملل و دیپلماسی شهری به پیشنهاد دبیر و انتخاب ریاست مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برای مدت یکسال

تبصره 1: ترکیب اعضای حقیقی شورا (متخصصان و صاحبنظران) ترجیحا باید بگونه ای انتخاب شود که در بر گیرنده اکثریت سلایق و گرایش های فکری، علمی و اجرایی در حوزه تخصصی شورای راهبردی باشد .

تبصره 2: از میان اعضای حقیقی، یک نفر با حکم ریاست مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به عنوان رئیس شورای راهبردی انتخاب و منصوب می شود.

تبصره 3: اعضا شورا باید شخصا در جلسه شرکت کنند و نمی توانند فرد دیگری را به عنوان نماینده معرفی نمایند.

تبصره 4: حضور افراد کارشناس و متخصص مدعو، حسب مورد بنا به دعوت دبیر شورا در جلسات بلامانع است.

ماده پنج: جلسات و تصمیم گیری

5-1 جلسات عادی شورای راهبردی به صورت دو هفته یکبار برگزار می شود . دبیر شورا موظف است دعوت نامه شامل دستور جلسه و کلیه مستندات مورد نیاز را حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه به صورت کتبی به اعضا اعلام نماید.

تبصره : بنا به تشخیص دبیر شورای راهبردی یا به دلیل ارجاع موارد خاص و دارای فوریت از سوی ریاست مرکز ، شورا می تواند جلسات فوق العاده نیز برگزار نماید .

5-2 ریاست جلسات با رئیس شوراست که این مسئولیت با تشخیص وی قابل تفویض به دبیر شورا خواهد بود. در غیاب رئیس، دبیر شورا ریاست جلسات را برعهده خواهد داشت.

5-3 کلیه تصمیمات شورا که منجر به تهیه طرح، پروژه یا نظایر آن (دارای بار مالی) باشد، تابع نظام نامه و دستورالعمل های پژوهشی و اجرایی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران خواهد بود.

5-4 دبیر شورای راهبردی موظف است ابتدای هرسال برنامه سالیانه شورا راهبردی را مطابق با اهداف، وظایف و نیاز روز مدیریت ارائه و پس از تصویب شورا و تایید ریاست مرکز، متناسب با تخصص اعضای شورا، برنامه ریزی واجرا نماید .

5-5 صورتجلسه و مصوبات هر جلسه باید حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه، با امضای دبیر شورا به دبیرخانه شوراهای راهبردی ارسال گردد .

5-6 در صورتی که هر یک از اعضا ی شورا 3 جلسه عادی متوالی در جلسات حضور نداشته باشند، خود به خود مستعفی شناخته می شوند.

5-7 یک نسخه از کلیه مستندات شورا در دبیرخانه شوراهای راهبردی نگهداری می شود.

5-8 دبیرخانه شوراهای راهبردی به عنوان یک واحد مستقل ستادی زیرنظر مستقیم ریاست مرکز فعالیت خواهد کرد . /p>

5-9 مسوولیت بررسی و جمع بندی صورتجلسات و مصوبات شورای راهبردی وارائه به ریاست مرکز با مسئول دبیرخانه شورای راهبردی خواهد بود

5-10 به منظور حفظ ارتباط مستمر بین شوراهای راهبردی در زمینه موضوعات میان بخشی و نیز هم افزایی این شوراها، جلسات مشترک دبیران شوراهای راهبردی برگزار خواهد شد. وظیفه برگزاری جلسات و هماهنگی میان شوراها به عهده دبیر خانه شوراهای راهبردی است.

این آیین نامه در ........ ماده و ........... بند در تاریخ .............. به تصویب رییس مرکز مطالعات رسید و لازم الاجرا است.