| 06 اردیبهشت 1398
ترویج دانش و امور بین الملل

اﻣﺮوزه ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬـﻢ‌ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘـﺼﺎدي و ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﻛـﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻄـﺮح است. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن، روش‌ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در راﺳﺘﺎي ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻓﻨﺎوري در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﻲ، ﻣﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ‌اي و ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻜﺎر ﻣـﻲ‌رود و مطابق منویات مقام معظم رهبری، باید چرخه ای بوجود آوریم که در آن ایده های ذهنی نخبگان و نابغه ها، به مراکز علمی تحویل شود تا پس از پرورش علمی این ایده ها، نخبگان فناوری و صنعتی با کار و تلاش جدی، آنها را به محصولات صنعتی و غیرصنعتی تبدیل کنند و دستگاه های ذیربط نیز زمینه تولید و تجاری کردن این محصولات را فراهم سازند.

در این راستا مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تلاش نموده است با برگزاری فن بازارهای تخصصی مدیریت شهری و نشر گزارش های فناوری شهر در ایجاد ارتباط مستمر با فناوری های نوین شهری و معرفی آنها به بخش های مختلف شهرداری تهران به منظور بهره گیری هرچه بیشتر اقدام نماید. امیدست این مجموعه گزارش ها بتواند گامی هر چند کوچک، در راستای اعتلای بهره گیری هرچه پربارتر از فناوری های نوین مدیریت شهری در بدنه مدیریت شهری باشد.

معرفی همکاران
نرگس رامک

نرگس رامک

 • سمت : مدير ترویج دانش و امور بین الملل
 • تلفن : ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۲۲)
 • ایمیل : narges.ramak@gmail.com
فرهاد محبتی

فرهاد محبتی

 • سمت : کارشناس مدیریت ترویج دانش و امور بین الملل
 • تلفن : ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۱۵)
 • ایمیل : kpir.rpc@tehran.ir
ندا میراکبری

ندا میراکبری

 • سمت : کارشناس مدیریت ترویج دانش و امور بین الملل
 • تلفن : ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۳۸۸)
 • ایمیل : n.mirakbari@yahoo.com
هانیه کبریایی

هانیه کبریایی

 • سمت : کارشناس مدیریت ترویج دانش و امور بین الملل
 • تلفن :
 • ایمیل : kpir.rpc@tehran.ir
لیلی نادری

لیلی نادری

 • سمت : کارشناس مدیریت ترویج دانش و امور بین الملل
 • تلفن :
 • ایمیل : kpir.rpc@tehran.ir
مجید کربلایی

مجید کربلایی

 • سمت : کارشناس مدیریت ترویج دانش و امور بین الملل
 • تلفن :
 • ایمیل : kpir.rpc@tehran.ir