بیاب
حوزه فناوری های نوین مدیریت شهری

حوزه فناوری های نوین مدیریت شهری

توضیحات حوزه فناوری های نوین مدیریت شهری

آخرین اخبار و اطلاعیه ها
فراخوان گزارش های فناوری مرتبط با حوزه شهری
1395/10/7
مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، با هدف ترویج بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در راستای افزایش اثربخشی و کارایی خدمات ارائه شده به شهروندان تهرانی، معرفی فناوری‌های نوین شهری را در قالب گزارش‌های ف...
تغییر فرآیند حمایت از پایان نامه های دانشجویی
1395/10/5
سعید شاه حسینی مدیر ترویج دانش و امور بین الملل مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اعلام تغییر فرایند حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی افزود: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ب...
فراخوان خدمات راهبری بخش عربی پرتال مرکز (تمام شد)
1395/7/3
مدیریت ترویج دانش و امور بین الملل به جهت ارتقای بخش عربی پرتال خود تصمیم دارد راهبری این بخش از پرتال را به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. ذیلا می توانید فایل شرح خدمات را دانلود نمایید. متقاضیان...
آخرین انتشارات و گزارش های فناوری شهر

اﻣﺮوزه ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬـﻢ‌ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘـﺼﺎدي و ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﻛـﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻄـﺮح است. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن، روش‌ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در راﺳﺘﺎي ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻓﻨﺎوري در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﻲ، ﻣﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ‌اي و ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻜﺎر ﻣـﻲ‌رود و مطابق منویات مقام معظم رهبری، باید چرخه ای بوجود آوریم که در آن ایده های ذهنی نخبگان و نابغه ها، به مراکز علمی تحویل شود تا پس از پرورش علمی این ایده ها، نخبگان فناوری و صنعتی با کار و تلاش جدی، آنها را به محصولات صنعتی و غیرصنعتی تبدیل کنند و دستگاه های ذیربط نیز زمینه تولید و تجاری کردن این محصولات را فراهم سازند.

در این راستا مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تلاش نموده است با برگزاری فن بازارهای تخصصی مدیریت شهری و نشر گزارش های فناوری شهر در ایجاد ارتباط مستمر با فناوری های نوین شهری و معرفی آنها به بخش های مختلف شهرداری تهران به منظور بهره گیری هرچه بیشتر اقدام نماید. امیدست این مجموعه گزارش ها بتواند گامی هر چند کوچک، در راستای اعتلای بهره گیری هرچه پربارتر از فناوری های نوین مدیریت شهری در بدنه مدیریت شهری باشد.

معرفی مدیریت و اعضاء

سعید شاه حسینی

سمت: مدير ترویج دانش و امور بین الملل

تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۲۲)

ایمیل: shahhosseini.rpc@gmail.com - kpir@tehran.ir

روشنک افتخاری یزدی

سمت: کارشناس مدیریت ترویج دانش و امور بین الملل

تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۳۱۵)

ایمیل: rey1360@yahoo.com

ندا میراکبری

سمت: کارشناس مدیریت ترویج دانش و امور بین الملل

تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۳۸۸)

ایمیل: n.mirakbari@yahoo.com

مرضیه مقدسی

سمت: کارشناس مدیریت ترویج دانش و امور بین الملل

تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی 398)

ایمیل: kpir.rpc@tehran.ir

فرهاد محبتی

سمت: کارشناس مدیریت ترویج دانش و امور بین الملل

تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۱۵)

ایمیل: kpir.rpc@tehran.ir