| 06 اردیبهشت 1398
 
سلطانعلی کریمه
 
اکبر عباسپور

  اکبر عباسپور

 • مدیریت مالی و حقوقی
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۵5)
 • abbaspour-ak@tehran.ir
آسیه باکری

  آسیه باکری

 • مدیریت اداری و منابع انسانی
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۹۰)
 • bakeri@tehran.ir
محسن مظفری

  محسن مظفری

 • مدیریت امور قراردادها
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۲۳)
 • mohsenmozaffari@icloud.com