بیاب
معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

سلطانعلی کریمه

سمت: سرپرست پشتیبانی و منابع انسانی

تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۵۱)

ایمیل:

اکبر عباسپور

سمت: مدیر مالی و حقوقی

تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۵5)

ایمیل: abbaspour-ak@tehran.ir

آسیه باکری

سمت: سرپرست مدیریت اداری و منابع انسانی

تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۹۰)

ایمیل: bakeri@tehran.ir


معرفی معاونت

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی به منظور انجام وظایف و ماموریت ساختاری از دو مدیریت «اداری و منابع انسانی » و «مالی و حقوقی» در چهار حوزه فعالیت امور مالی،امور اداری و منابع انسانی ،امور حقوقی و قرار دادها و امور پشتیبانی و خدمات تشکیل شده است. ...

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی به منظور انجام وظایف و ماموریت ساختاری از دو مدیریت «اداری و منابع انسانی » و «مالی و حقوقی» در چهار حوزه فعالیت امور مالی،امور اداری و منابع انسانی ،امور حقوقی و قرار دادها و امور پشتیبانی و خدمات تشکیل شده است. نیروی انسانی مرکز مطالعات از کارشناسانی تشکیل شده که ضمن کار در زمینه های تحقیقاتی ، بر طرح هایی که مشاوران انجام می دهند نظارت می کنند.مشاوران مرکز از نیروهای با تجبره و متخصص در واحدهای مختلف شهرداری تهران، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ، سازمانها و بخش خصوصی و دولتی در سطح شهر تهران می باشند.

تماس با معاونت
۳-۲۲۳۹۲۰۸۰
داخلی 123 - 323
داخلی 155-156
داخلی 132-124
manabeensani@rpc.tehran.ir

اداری و منابع انسانی

 

اداری و منابع انسانی

 

ادامه ...

مالی و حقوقی

 

مالی و حقوقی

 

ادامه ...

پشتیبانی و خدمات

 

پشتیبانی و خدمات

 

ادامه ...

امور قراردادها

 

امور قراردادها

 

ادامه ...