| 06 اردیبهشت 1398
 
محمدحسین نوروزی
 
یونس کاویانی

    یونس کاویانی

  • مديریت ترویج دانش و امور بین الملل
  • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۲۲)
  • kpir.rpc@tehran.ir
سعید شاه‌حسینی

    سعید شاه‌حسینی

  • مديريت فناوری اطلاعات و مرکز اسناد
  • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۲۱)
  • shahhosseini.rpc@gmail.com