بیاب
معاونت علم و فناوری

مهدی عباسی

سمت: معاون علم و فناوری

تلفن: ۲۲۳۹۲۰۹۰

ایمیل: mah-abbasi@tehran.ir

سعید شاه حسینی

سمت: مدير ترویج دانش و امور بین الملل

تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۲۲)

ایمیل: shahhosseini.rpc@gmail.com - kpir.rpc@tehran.ir

مهدی شریف رضویان

سمت: مديريت فناوری اطلاعات و مرکز اسناد

تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۲۱)

ایمیل: sharifrazavian-m@tehran.ir

معرفی معاونت

معاونت علم و فناوري

معاونت علم و فناوري با درنظرگرفتن برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ و اهداف کمّي و کيفي راهبردهاي برنامه پنج ساله توسعه در حوزه علم و فناوري و الزاماتي همچون توجه به مفاد منشور علمي و نظام نامه پژوهشي شهرداري تهران مبني بر انجام کليه فعالیت های شهرداري بر اساس دستاوردهاي علمي و پـژوهشي و کاربسـت فناوری های نوين، با دو زير مجموعه مديريت فناوری اطلاعات و دانش و مديريت نوآوري و تجاری سازی جهت تحقق اهداف زیر تشکیل شده است ...

معاونت علم و فناوري

معاونت علم و فناوري با درنظرگرفتن برنامه چشم انداز ۱۴۰۴ و اهداف کمّي و کيفي راهبردهاي برنامه پنج ساله توسعه در حوزه علم و فناوري و الزاماتي همچون توجه به مفاد منشور علمي و نظام نامه پژوهشي شهرداري تهران مبني بر انجام کليه فعالیت های شهرداري بر اساس دستاوردهاي علمي و پـژوهشي و کاربسـت فناوری های نوين، با دو زير مجموعه مديريت فناوری اطلاعات و دانش و مديريت نوآوري و تجاری سازی جهت تحقق اهداف زیر تشکیل شده است. برگزاری نشست های علمی ـ تخصصی، تعامل با دانشگاه ها، تألیف و ترجمه، دانش شهر، حمایت از پایان نامه ها، حمایت از نخبگان، کتابخانه دیجیتالی، نمایشگاه الکترونیک، رویکرد کلیدی در تجاری سازی و کاربست دستاوردهای دانشی در مرکز به منظور تحقق اهداف، ساختار معاونت متشکل از دو مدیریت «مديريت فناوری اطلاعات و مرکز اسناد»، «مديريت ترويج دانش و امور بين‌الملل» است.

مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز اسناد

 

مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز اسناد

شامل : واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات، واحد انتشارات و واحد کتابخانه و مرکز اسناد

ادامه ...

مدیریت ترویج دانش و امور بین الملل

 

مدیریت ترویج دانش و امور بین الملل

ار جمله فعاليت‌هاي اين بخش مي‌توان به ايجـاد و تـوسعه ارتباطات اين مركز با موسسات علمي و پژوهشي وابسته به شهرداري‌هاي ساير كشورها و مراكز علمي- پژوهشي مرتبط با حوزه مديريت شهري خارج از كشور، همكاري با دبيرخانه اجلاس شهرداران آسيايي، معرفي مركز به موسسات تحقيقاتي مرتبط با حوزه مديريت شهري در خارج از كشور از طريق توسعه و به روز رساني سايت انگليسي مركز ـ ترجمه مقالات، تجربيات و اقدامات ويژه و حائز اهميت انجام شده از سوي موسسات پژوهشي و مطالعاتي، معرفي قابليت‌هاي شهر تهران در رابطه با توسعه و گسترش مسائل فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و پژوهشي و ايجاد تعامل در موارد مشترك با كلان‌شهرهاي منطقه می‌باشد.

ادامه ...