| 20 مرداد 1399
 
حسین یوسفی سهزابی

  حسین یوسفی سهزابی

 • معاونت علم و فناوری
 • ۲۲۳۹۲۰۹۰
 • yousefi-hosein@tehran.ir
 
سعید شاه‌حسینی

  سعید شاه‌حسینی

 • مديريت فناوری اطلاعات و مرکز اسناد
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۲۱)
 • shahhosseini.rpc@gmail.com
فرهاد محبتی

  فرهاد محبتی

 • مديریت ترویج دانش و امور بین الملل
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۲۲)
 • kpir.rpc@tehran.ir

معاونت علم و فناوری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران