| 06 اردیبهشت 1398
 
رضا بصیری

  رضا بصیری

 • معاونت مطالعات و برنامه ریزی امور زیرساخت و طرح جامع
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۰۳)
 • basiri-reza@tehran.ir
 
علیرضا نوری

  علیرضا نوری

 • مدیریت مطالعات و برنامه ریزی فنی، عمرانی، استانداردسازی و امور بحران
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۳۱)
 • nouri-ali@tehran.ir
امیر شفیعی

  امیر شفیعی

 • مديریت مطالعات و برنامه‌ریزی معماري، شهرسازي
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ داخلی ۱۴۰
 • masterplan.rpc@tehran.ir