| 06 اردیبهشت 1398
 
مجتبی بیات

  مجتبی بیات

 • معاونت مطالعات‌ و برنامه‌ريزی‌ مديريت، اموراجتماعی و اقتصادی
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰
 • bayat-mojt@tehran.ir
 
سبحان یحیائی

  سبحان یحیائی

 • مدیریت مطالعات و برنامه ریزی زیرساخت های مدیریتی و توسعه شهری
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۰۴)
امین عسکری

  امین عسکری

 • مدیریت مطالعات و برنامه ریزی مالی و اقتصاد شهری
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۶۱)
 • askari-ami@tehran.ir
مائده قرشی

  مائده قرشی

 • مدیریت مطالعات و برنامه ریزی امور اجتماعی و فرهنگی
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۳۳)
 • ghorashi@tehran.ir