بیاب
معاونت مطالعات و برنامه ریزی امور اجتماعی و اقتصادی

معاونت مطالعات و برنامه ریزی امور اجتماعی و اقتصادی

آرش نصراصفهانی

سمت: معاون‌ مطالعات‌ و برنامه‌ريزی‌ مديريت، اموراجتماعی و اقتصادی

تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰

ایمیل: nasresfahani-ar@tehran.ir

فرشته شیبانی مقدم

سمت: مدیر مطالعات و برنامه ریزی زیرساخت های مدیریتی و توسعه شهری

تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۰۴)

ایمیل: sheybani-f@tehran.ir

امین عسکری

سمت: مدیر مطالعات و برنامه ریزی مالی و اقتصاد شهری

تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۶۱)

ایمیل: askari-ami@tehran.ir

مائده قرشی

سمت: مدیر مطالعات و برنامه ریزی امور اجتماعی و فرهنگی

تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۳۳)

ایمیل: ghorashi@tehran.ir

مجتبی بیات

سمت: مدیر مطالعات و برنامه ریزی امور مناطق

تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ ، داخلی ۱۴۲

ایمیل: bayat-mojt@tehran.ir


معاونت مطالعات و برنامه ریزی امور اجتماعی و اقتصادی

مدیریت مطالعات و برنامه ریزی امور اجتماعی و فرهنگی

شهر تهران سکونتگاه میلیون ها نفر بوده که علاوه بر لزوم رعایت حقوق شهری و شهروندی، به دلیل تنوع فرهنگی و نیاز به خدمات مختلف اجتماعی و فرهنگی متنوعی دارند

مدیریت مطالعات و برنامه ریزی امور اجتماعی و فرهنگی

شهر تهران سکونتگاه میلیون ها نفر بوده که علاوه بر لزوم حقوق شهری و شهروندی آنان، به دلیل تنوع فرهنگی و نیاز به خدمات مختلف اجتماعی و فرهنگی متنوعی از سوی شهر داری تهران دارند. مدیریت مطالعات و برنامه ریزی امور اجتماعی و فرهنگی علاوه بر دبیری کمیته پژوهشی امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران که توسط معاون اجتماعی شهردار تهران اداره می شود، تلاش می کند که با مدیریت اجرای پروژه های پژوهشی مصوب در حوزه مأموریت معاونت مذکور و سایر فعالیت های پژوهشی، نظام تصمیم در این حوزه را به یافته های علمی و پژوهشی قابل کاربست متکی نماید. این رسالت گامی مهم در تبدیل شهرداری تهران به نهادی اجتماعی ـ خدماتی خواهد بود.

ادامه ...

مدیریت مطالعات و برنامه ریزی مالی و اقتصاد شهری

پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی و به تبع آن نیازهای روزافزون شهر و شهروندان، نهاد مدیریت شهری و به ویژه شهرداری‌ها را بر آن داشته است که به پشتوانه انجام مطالعات و پژوهش‌های شهری در جهت رفع هرچه بیشتر نیازها وکاستی های شهری اقدام نمایند.

مدیریت مطالعات و برنامه ریزی مالی و اقتصاد شهری

پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی و به تبع آن نیازهای روزافزون شهر و شهروندان، نهاد مدیریت شهری و به ویژه شهرداری‌ها را بر آن داشته است که به پشتوانه انجام مطالعات و پژوهش‌های شهری در جهت رفع هرچه بیشتر نیازها وکاستی های شهری اقدام نمایند. از آنجاکه فضای شهری فضای مرکب و چند وجهی می‌باشد، ابعاد و کارکردهای متعدد موضوعی، ساختاری و کالبدی در تعاملی تنگاتنگ با یکدیگر، هویت و کارکرد کلی شهر را تشکیل می دهند که بی شک در این میان کارکرد اقتصادی یکی از مهمترین، تأثیرگذارترین و پایدارترین عملکردهای شهر به شمار می‌رود، به طوری که بدون درک و تحلیل جنبه‌های اقتصادی عملکرد شهری، نمی‌توان سایر ابعاد و مسایل شهری را به درستی تحلیل نمود.

ادامه ...

مدیریت مطالعات امور مناطق

شهرداری کلانشهر تهران شامل ۲۲ منطقه است که به حسب شرایط جغرافیایی و اجتماعی ـ فرهنگی با مشکلات و مسائل عدیده ای روبرو هستند که نیازمند چاره جویی های علمی هستند

مدیریت مطالعات امور مناطق

شهرداری کلانشهر تهران شامل ۲۲ منطقه است که هرکدام از مناطق به حسب شرایط جغرافیایی و اجتماعی ـ فرهنگی با مشکلات و مسائل عدیده ای روبرو هستند که نیازمند چاره جویی های علمی هستند. در این راستا مدیریت مطالعات و برنامه ریزی امور مناطق ضمن دبیری «کمیته پژوهش امور مناطق»، که زیر نظر معاون امور مناطق شهرداری تهران اداره می شود، با مدیریت اجرای پروژه های مصوب در حوزه مأموریت معاونت مذکور و مناطق شهرداری تهران و انجام سایر فعالیت های پژوهشی زمینه توسعه نظام علمی پشتیبان تصمیم در اداره مناطق شهرداری تهران را فراهم آورد

ادامه ...

مدیریت مطالعات و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی

مدیریت مطالعات و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی در ساختار جدید شهرداری تهران، جایگاهی مستقل و تخصصی دارد. این مدیریت زیرساخت های مناسبی برای برنامه ریزی کلان درحوزه منابع انسانی فراهم می آورد...

مدیریت مطالعات و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی

مدیریت مطالعات و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی در ساختار جدید شهرداری تهران، جایگاهی مستقل و تخصصی دارد. این مدیریت زیرساخت های مناسبی برای برنامه ریزی کلان درحوزه منابع انسانی فراهم می آورد. در شرایط جدید مدیریت مذکور فعالیت هایی نظیر تعریف وراهبری پروژه های مطالعاتی ،برگزاری نشست ها ، کارگاه ها و هم اندیشی های علمی-تخصصی، تالیف و ترجمه کتب تخصصی، گزارش های مدیریتی و دانش شهر و حمایت از پایان نامه ها ، ارتباط با دانشگاه ها و سایر مراکز پژوهشی مرتبط با حوزه مدیریت شهری را با هدف توجه به حاکمیت ارزشهای اسلامی وانسانی، اجرای نظامات منابع انسانی کرامت و معیشت همکاران در شهرداری تهران در اولویت همه برنامه های خود قرار داده است.

مدیریت مطالعات و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی برگزارکننده جلسات کمیته پژوهشی توسعه منابع انسانی نیز می‌باشد. این کمیته با عضویت تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور و همچنین مدیران ادارت کل و ستادی حوزه‌های مرتبط در شهرداری تهران تشکیل شده و علاوه بر تعریف پروژه‌های پژوهشی، چگونگی واگذاری این پروژه‌ها به اشخاص یا موسسات صاحب صلاحیت را نیز بررسی نموده و برروند کلی پیشرفت پروژه های مطالعاتی نظارت می نماید.

بنابراین اهم اقدامات و فعالیتهای مدیریت منابع انسانی عبارتند از:

تهیه و تدوین گزارش‌های پژوهشی و کاربردی، برقراری ارتباط مابین مراکز علمی و پژوهشی و شهرداری تهران، نیـازسنجی و تعریف پـروژه‌های پژوهشی، اجرا و نظارت بر حسن اجرای آنها و اقدامات لازم جهت کاربست بهینه پروژه‌های پژوهشی.

ادامه ...

مدیریت مطالعات و برنامه ریزی زیرساخت های مدیریتی و توسعه شهری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با پیش بینی مدیریت مطالعات و برنامه ریزی زیرساختهای شهری سعی در نیازسنجی اولویت‌های پژوهشی شهر و شهرداری تهران به منظور شناسایی مسائل شهر تهران در این حوزه و ارائه راهکارهای عملی دارد.

مدیریت مطالعات و برنامه ریزی زیرساخت های مدیریتی و توسعه شهری

پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی و به تبع آن نیازهای روزافزون شهر و شهروندان، نهاد مدیریت شهری و به ویژه شهرداری‌ها را بر آن داشته است که به پشتوانه انجام مطالعات و پژوهش‌های شهری در جهت رفع هرچه بیشتر نیازها وکاستی های شهری اقدام نمایند. از آنجاکه فضای شهری فضای مرکب و چند وجهی می‌باشد، ابعاد و کارکردهای متعدد موضوعی، ساختاری و کالبدی در تعاملی تنگاتنگ با یکدیگر، هویت و کارکرد کلی شهر را تشکیل می دهند که بی شک در این میان کارکردهای زیرساختی، مالی و مدیریتی یکی از مهمترین، تأثیرگذارترین و پایدارترین عملکردهای شهر به شمار می‌رود، به طوری که بدون درک و تحلیل جنبه‌هایزیرساختی شهری، نمی‌توان سایر ابعاد و مسایل شهری را به درستی تحلیل و در نتیجه برنامه ریزی نمود.

از اینرو مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با پیش بینی مدیریت مطالعات و برنامه ریزی زیرساختهای شهری سعی در نیازسنجی اولویت‌های پژوهشی شهر و شهرداری تهران به منظور شناسایی مسائل شهر تهران در این حوزه و ارائه راهکارهای عملی دارد.

ادامه ...