| 06 اردیبهشت 1398
 
میثم بصیرت

  میثم بصیرت

 • رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱71)
 • basirat-m@tehran.ir
 
نسیم چالاکی

  نسیم چالاکی

 • مدیریت پژوهش‌های راهبردی
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۰۶)
 • chalaki.nasim@gmail.com
 هاشم آرام

  هاشم آرام

 • مدیریت طرح و برنامه و سیاستگذاری امور پژوهشی
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۹۲)
 • hashem.aram@gmail.com
صمد نگین تاجی

  صمد نگین تاجی

 • مشاور راهبردی رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۳۶)