بیاب
حوزه ریاست

حوزه ریاست

محمدرضا جوادی‌یگانه

سمت: رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

تلفن:

ایمیل: javadi-mohammad@tehran.ir

صمد نگین‌تاجی

سمت: مشاور رئیس مرکز و مدير دفتر ریاست و روابط عمومی

تلفن: ۲۲۳۹۲۰۹۷- داخلی ۳۵۶

ایمیل:

سید محی الدین فاضلیان

سمت: مدیر طرح و برنامه و سیاستگذاری امور پژوهشی

تلفن: ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۹۲)

ایمیل: