| 26 دی 1397

محمدرضا جوادی یگانه صمد نگین تاجی سبحان یحیایی سید محی الدین فاضلیان هادی افراسیابی حمید قربانی مهدی عباسی آرش نصر اصفهانی معاونت زیرساخت و طرح جامع آسیه باکری اکبر عباسپور سعید شاه حسینی نرگس رامک مائده قرشی مدیریت مطالعات و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی مجتبی بیات فرشته شیبانی مقدم امین عسکری محمدحسین نوروزی امیر شفیعی علیرضا نوری رضا بصیری

حوزه ریاست
معاونت علم و فناوری
معاونت منابع انسانی و پشتیبانی
معاونت مطالعات و برنامه ریزی امور اجتماعی و اقتصادی
معاونت مطالعات و برنامه ریزی امور زیرساخت و طرح جامع
مرکز نوآوری و پارک فناوری شهر