بیاب
نکات مهم
لطفا به نکات زیر پیش از ارسال پیشنهادات توجه فرمائید:
۱.
تنها دو پاکت فنی و مالی بصورت دربسته و کاملا مجزا تهیه گردد و در اختیار مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران قرار گیرد. اسنادی همچون روزمه افراد و مدارک حقوقی شرکت و مواردی از این دست در پاکت فنی قرار داده شود.
۲. لازم است پاکت مالی ارائه شده به مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران بصورت لاک و مهر شده تحویل گردد.
۳. تمام صفحات پيشنهاد مالي مي بايست با مهر شركت يا سازمان و امضاء مدير عامل يا رئيس هيات مديره و يا شخص پيشنهاد دهنده باشد و در صورتيكه شركت كننده دانشگاه باشد مهر و امضا معاونت پژوهشي دانشگاه ارائه شود. لازم به ذكر است در تمامي صفحات مشخصات امضاء كننده اعم از نام و نام خانوادگي سمت تلفن و امضا لحاظ گردد. همچنين پاكت هاي مالي كه فاقد مشخصات فوق الذكر باشند قابل بررسي نخواهند بود.
۴. موارد ارسالی توسط شرکت کنندگان در فراخوان های پژوهشی براساس فرم شماره ۳ پیوست شماره ۶ مندرج در فرمت RFP (دستورالعمل چگونگی گشایش پاکت های پژوهشی) بررسی و ارزیابی خواهد شد.
۵. نماينده درخواست كننده پاكت های مالي و فني را به دبيرخانه فراخوان ها و پروژه هاي مطالعاتي (مديريت طرح برنامه و سياستگذاري) تحويل داده و رسيد دريافت نمايد.
 
فرم RFP
فرم های مورد نیاز:
۱- دستورالعمل انجام پروژه های مطالعاتی (ویرایش جدید)
۲- برای دریافت فرم "درخواست برای پیشنهاد پژوهشی (RFP)" می توانید یکی از دوفایل زیر را دانلود نمایید.