| 28 خرداد 1398
نکات مهم: لطفا به نکات زیر پیش از ارسال پیشنهادات توجه فرمائید:
۱.تنها دو پاكت فني و مالي بصورت دربسته و كاملا مجزا تهيه گردد و در اختيار دبيرخانه مركز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران قرار گيرد. اسنادی همچون روزمه افراد و مدارك حقوقي شركت و مواردی از اين دست در پاكت فني قرار داده شود.
۲.لازم است پاكت مالي ارائه شده به مركز مطالعات و برنامه‌ريزی شهر تهران بصورت لاك و مهر شده تحويل گردد.
۳. تمام صفحات پيشنهاد مالي مي بايست با مهر شركت يا سازمان و امضاء مدير عامل يا رئيس هيات مديره و يا شخص پيشنهاد دهنده باشد و در صورتيكه شركت كننده دانشگاه باشد مهر و امضا معاونت پژوهشي دانشگاه ارائه شود. لازم به ذكر است در تمامي صفحات مشخصات امضاء كننده اعم از نام و نام خانوادگي سمت تلفن و امضا لحاظ گردد. همچنين پاكت‌های مالي كه فاقد مشخصات فوق الذكر باشند قابل بررسي نخواهند بود.
۴. روي هر پاكت، نامه رسمي از شركت يا سازمان و يا شخص پيشنهاد دهنده  با ذكر محتويات دقيق پاكت(شامل محتويات هر پاكت) امضا شده و ممهور قرار داشته باشد.
۵. موارد ارسالي توسط شركت كنندگان در فراخوان هاي پژوهشي براساس فرم شماره ۳ پيوست شماره ۶ مندرج در فرمت RFP (دستورالعمل چگونگي گشايش پاكت هاي پژوهشي) بررسي و ارزيابي خواهد شد.
۶.نماينده درخواست كننده پاكت هاي مالي و فني را به دبيرخانه مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران تحويل داده و رسيد دريافت نمايد.
۷. ضمانت نامه‌های بانكي جداگانه همراه با نامه رسمي به مديريت امور مالي ارائه و رسيد دريافت شود.
فرم های مورد نیاز:
۱- دستورالعمل انجام پروژه های مطالعاتی (ویرایش جدید)
۲- برای دریافت فرم "درخواست برای پیشنهاد پژوهشی (RFP)" می توانید یکی از دوفایل زیر را دانلود نمایید.
 
   
فرمت DOC فرمت PDF