بیاب
جانمایی روی نقشه تهران
جانمایی روی نقشه گوگل
اطلاعات تماس
مسیر1: خيابان شريعتي، پل رومي، خيابان شهيد اكبري، نبش خيابان شهيد آقا بزرگي، شماره ۳۲
مسیر2: خيابان وليعصر ( عج) بالاتر از تقاطع شهيد مدرس ( پارك وي )، خيابان شهيد فياضي، خيابان شهيد آقا بزرگي، نبش خيابان شهيد اكبري، شماره ۳۲
تلفنخانه: ۲۲۳۹۲۰۸۰-۳
ریاست: ۲۲۳۹۲۰۸۶-۹
معاونت علم و فناوری: ۲۲۳۹۲۰۹۰
معاونت مطالعات امور اجتماعی: ۲۲۳۹۲۱۰۹-۱۱
معاونت مطالعات امور زیرساخت: ۲۲۲۴۸۹۲۰-۲
معاونت مالی و پشتیبانی: ۲۲۳۹۲۰۹۲-۴
دفتر سیاست گذاری پژوهشی: ۲۲۳۹۲۱۰۳-۴
۱۳۷۰۰۰۰۰۳۲
ریاست: ۹۶۰۹۰۶۳۵
معاونت علم و فناوری: ۹۶۰۹۰۶۳۶
معاونت مطالعات امور اجتماعی: ۹۶۰۹۰۶۳۹
معاونت مطالعات امور زیرساخت: ۹۶۰۹۰۶۳۸
معاونت مالی و پشتیبانی: ۹۶۰۹۰۶۳۷
info.rpc@tehran.ir
۱۹۶۴۶۳۵۶۱۱