از دیدگاه علمی ، دانش جغرافیا کنش متقابل متغیرهای انسانی با متغیرهای فضایی را مطالعه می کند . مهم ترین چیزی که در رابطه متقابل عامل انسانی با فضای جغرافیایی مورد توجه است تصمیم گیری انسانها و جوامع انسانی و بازیگران سیاسی با توجه به ایدئولوژی های مسلط آنها و تاثیر آن بر فضای جغرافیایی و نیز تاثیر گذاری مقتضیات فضا بر شکل گیری تصمیمات و سیاست ها می باشد. پس دو مولفه سیاست و فضا از مفاهیم اساسی این رشته بوده و فضای شکل گرفته و در حال تحول نیز متاثر از کنش های متقابل آنهاست .