| 06 اردیبهشت 1398
جایزه سالانه پایداری شهری در حوزه اینترنت از سوی UN HABITAT

رتبه سوم در معیار طراحی (نمایشگاه الکترونیک شهر تهران)

کاندید بهترین برنامه عملکردها و راهبردهای محلی حامیان اسکان بشر ملل متحد

قابل تقدیر در معیار تعامل (پرتال فارسی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

افتخارات و جوایز وب سایت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران