بیاب

محسن پورسید آقایی

نوع عضویت: رئیس کمیته

سمت: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری

محمد حسین نوروزی

نوع عضویت: عضو مدیریتی و دبیر کمیته

سمت: مدیر حمل و نقل ترافیک مرکز

منصور نویریان

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: قائم مقام سازمان ترافیک

علی فغانی

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: رئیس اداری مهندسی ترافیک

مجبوبه ذاکری

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: معاون مطالعات سازمان ترافیک

شهریار افندی زاده

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: قائم مقام معاونت حمل و نقل

محمود صفار زاده

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: هیئت علمی

مرتضی باقری

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: هیئت علمی

افشین شریعت

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: هیئت علمی

علی نادران

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: هیئت علمی