بیاب

احمد صادقی

نوع عضویت: رئیس کمیته

سمت: رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران

علیرضا نوری

نوع عضویت: عضو مدیریتی و دبیر کمیته

سمت: مدیر امور فنی، عمرانی و استاندارسازی و اموربحران

مجید نقوی

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: معاون هماهنگي و برنامه ريزي سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران

صمیم مرادی روزبهانی

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: سرپرست معاونت آمادگي، عمليات و پدافند غيرعامل سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران

فاطمه صالح

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: معاون پيشگيري و كاهش خطرپذيري سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران

حیدر کلهری

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: معاون آموزش و مشاركت هاي مردمي سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران

میثم بصیرت

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: معاون امور اجتماعی و اقتصادی مرکز

نعمت حسنی

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه

علیرضا فلاحی

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه

عباس استاد تقی زاده

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه

هوشنگ حاتمی

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه

علی اکبری پوری رحیم

نوع عضویت: عضو آزاد

سمت: نایب رئیس انجمن علمی پدافند غیر عامل کشور

مهدی داوری

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدماتی ایمنی شهر داری تهران

سید علی بدری

نوع عضویت: عضو آزاد

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران