بیاب

ایرج معزی

نوع عضویت: رئیس کمیته

سمت: معاون فنی وعمرانی شهرداری تهران

علیرضا نوری

نوع عضویت: عضو مدیریتی و دبیر کمیته

سمت: مدیر امور فنی، عمرانی و استاندارسازی و اموربحران

محمد حسین رئیسی

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: قائم مقام معاونت فنی و عمرانی

صفا صبوری دیلمی

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: مدیر کل هماهنگی فنی و عمرانی سازمان ها و امور مناطق

احسان زرنگی نوش آبادی

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: مدیر عامل سازمان مهندسی و عمرانی شهر تهران

محمد رضا معماریان

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: رئیس مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مطالح شهرداری تهران

میثم بصیرت

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: معاون امور زیرساخت و طرح جامع مرکز

رضا کراچیان

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

امیرعلی بزمونه

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت:

امیر گلرو

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر

رضا کرمی محمدی

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر

مجید پرچمی

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه

سیامک هاشمی

نوع عضویت: عضو آزاد

سمت: نائب رئیس انجمن تونل ایران

سعید کروبی

نوع عضویت: عضو آزاد

سمت: عضو هیئت مدیره نظام مهندسی تهران و نائب رئیس انجمن تونل ایران

بهروز بهنام

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر