بیاب

ولی الله شجاع پوریان

نوع عضویت: رئیس کمیته

سمت: معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

مائده قرشی

نوع عضویت: عضو مدیریتی و دبیر کمیته

سمت: مدیر امور اجتماعی و فرهنگی مرکز

سید رحیم ابوالحسنی

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: مدیر کل دفتر مطالعات و اجتماعی و فرهنگی

مرتضی توکلی

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: مدیر کل آموزش مشارکت های اجتماعی

محمد میرزایی

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: مشاور و مدیر دفتر حوزه امور اجتماعی و فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

آرش نصر اصفهانی

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: معاون امور اجتماعی و اقتصادی مرکز

علیرضا بهشتی

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هيئت‌علمي دانشگاه تربيت مدرس

جبار رحمانی

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هيئت‌علمي پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

مجتبی امیری

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هيئت علمي دانشگاه تهران

حمید رضا محبوبی آرانی

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هيئت‌علمي دانشگاه تربيت مدرس

غلامرضا غفاری

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هيئت‌علمي دانشگاه تهران

هادی خانیکی

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هيئت‌علمي دانشگاه تهران

سید حسن سراج زاده

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: نماينده انجمن جامعه‌شناسي ايران

رحمت الله قلی پور

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران