بیاب

مجتبی بیات

نوع عضویت: عضو مدیریتی و دبیر کمیته

سمت: مدیر امور مناطق مرکز

حسین مرادی

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: مشاور حوزه معاونت هماهنگی امور مناطق

محمد احسان کاظم نیا

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: قائم مقام حوزه معاونت هماهنگی امور مناطق

سید محسن اسدی

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: شهردار سابق منطقه

سهیلا صادق زاده

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: شهردار منطقه 10

حسین ایمانی جاجرمی

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: هیئت علمی دانشگاه تهران

احسان رنجبر

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

حمید پاداش

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: هیئت علمی دانشگاه تهران

شهرزاد فریادی

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: هیئت علمی دانشگاه تهران

جمیله توکلی نیا

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

فرهود حمیدی فراهانی

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: شهردار سابق منطقه