بیاب

مجتبی بیات

نوع عضویت: عضو مدیریتی و دبیر کمیته

سمت: مدیر امور مناطق مرکز

علی نوذرپور

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: شهردار منطقه 22

محمد احسان کاظم نیا

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: قائم مقام حوزه معاونت هماهنگی امور مناطق

سید محسن اسدی

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: شهردار منطقه 5

احسان پوری

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: مشاور حوزه معاونت هماهنگی امور مناطق

حسین ایمانی جاجرمی

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: هیئت علمی دانشگاه تهران

احسان رنجبر

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

حمید پاداش

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: هیئت علمی دانشگاه تهران

نعمت الله خراسانی

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: هیئت علمی دانشگاه تهران

شهرزاد فریادی

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: هیئت علمی دانشگاه تهران

جمیله توکلی نیا

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی