بیاب

ابراهیم شیخ

نوع عضویت: رئیس کمیته

سمت: معاون منابع انسانی شهرداری تهران

داور نظری اردبیلی

نوع عضویت: نائب رئیس

سمت: قائم مقام معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران

سید مرتضی میرپور

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: مدیر کل آموزش و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی

محمد صادقی

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: مدیرکل منابع انسانی شهرداری تهران

علیرضا فراهانی

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: مشاور و مدیر دفتر معاونت توسعه منابع انسانی

بابک علوی

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

رضا واعظی

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هیئت علمی علامه طباطبایی

ناصر میرسپاسی

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات

غلامعلی طبرسا

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

نسرین جزنی

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

اباصلت خراسانی

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: رئیس انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

مسعود همایونفر

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: رئیس انجمن مدیریت منابع انسانی