بیاب

حجت الله میرزایی

نوع عضویت: رئیس کمیته

سمت: معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا

فرشته شیبانی

نوع عضویت: عضو مدیریتی و دبیر کمیته

سمت: مدیر زیرساخت های مدیریتی و توسعه شهری

امیرآریا زند

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: قائم مقام معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری و امور شورا و سرپرست ادره کل برنامه و بودجه

فاطمه پهلوانی

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: مدیر کل تشکیلات و بهبود روشها

عرفان مردانی

نوع عضویت: عضو مدیریتی

سمت: مدیر سیاستگذاری و برنامه ریزی راهبردی دمعاونت برنامه ریزی و توسعه شهری و امور شورا

غلامرضا کاظمیان

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

رزا هندی جانی

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

جمیله توکلی نیا

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: جمیله توکلی نیا

مظفر صرافی

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

علی عرب مازار یزدی

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

حبیب جباری

نوع عضویت: عضو علمی

سمت: معاون مرکز آمایش سازمان برنامه بودجه