بیاب
رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره

میثم بصیرت

سمت: رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره

 
اعضای دبیرخانه جشنواره

محمدحسین نوروزی

سمت: دبير شوراي سياستگذاري و رئيس دبيرخانه

یونس کاویانی

سمت: مسئول دبیرخانه جشنواره

نیلوفر شکاری

سمت: کارشناس دبیرخانه جشنواره

 
دبیران کارگروه های علمی

سیده مائده قرشی

سمت: دبیر کارگروه توسعه اجتماعی و فرهنگی

فرشته شیبانی مقدم

سمت: دبیر کارگروه زیرساخت های مدیریتی و توسعه شهری

امین عسکری

سمت: دبیر کارگروه مالی و اقتصاد شهری

محمد حسین نوروزی

سمت: دبیر کارگروه حمل و نقل و ترافیک

رضا بصیری

سمت: دبیر کارگروه خدمات شهری و محیط زیست

علیرضا نوری

سمت: دبیر کارگروه فنی و عمرانی

امیر شفیعی

سمت: دبیر کارگروه معماری و شهرسازی

علیرضا نوری

سمت: دبیر کارگروه ایمنی و بحران

مجتبی بیات

سمت: دبیر کارگروه کاربست پروژه های شهری