| 06 اردیبهشت 1398
پروژه پیوست فناوری برای مگاپروژه های شهری

پيوند نزديک ميان توسعه شهرها و توسعه اقتصادي و اجتماعي در سطح ملي، لزوم پيوند هر چه بيشتر مديريت شهري با مسائل ملي اقتصادي- اجتماعي را بیش از پیش پررنگ کرده است. این مهم در مبانی اقتصاد دانش‌بنیان نیز مورد تاکید واقع شده است به گونه‌ای که مستلزم پیوند تنگاتنگ مسائل علمی و فناوری با سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی است.

پیوست فناوری؛ مستندات، آیین نامه‌ها یا قراردادهایی فرعی است که موضوعات مربوط با دانش‌ها و مهارت‌ها را در توافق‌نامه‌ها و قراردادهای تجاری، صنعتی و خدماتی میان طرف گیرنده و طرف دهنده فناوری که می‌تواند بنگاه یا کشور باشد مورد توجه قرار می‌دهد. پیوست فناوری، فرصت توانمندسازی فناورانه را برای طرف دریافت‌کننده فناوری فراهم می‌کند و ابزاری است که منافع دو طرف را در نظر می‌گیرد. پیوست مذکور طرف داخلی را قادر به شناخت و ارزیابی فناوری‌ها و نیزیادگیری و انتقال دانش‌ها و مهارت‌ها می‌سازد و طرف خارجی را به این انتقال ترغیب یا ملزم می‌سازد.

روشن است که نهادینه شدن رویکرد مبتنی بر دانش و فناوری در قراردادهای بین‌المللی نمی‌تواند صرفا با الزامی ساختن آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها تحقق یابد و نیاز به انجام فعالیت‌های گسترده آموزشی، ترویجی و فرهنگ‌سازی در بین سیاست‌گذاران و مدیران شرکت‌های داخلی است.

در این راستا طرح تحقیقاتی – توسعه‌ای حاضر تلاش دارد تا با تدوین پیوست فناوری و بسترسازی اجرای آن در مگاپروژه‌های شهری گامی مهم در جهت توانمندسازی صنایع و شرکت‌های حوزه شهری بردارد. در حقیقت هدف نهایی این طرح اولا توجه به توانمندسازی فناورانه به عنوان یک الزام راهبردی در مگاپروژه‌های شهری است و ثانیا بسترسازی و ترویج گفتمان اثربخشی انتقال فناوری در کلیه حوزه‌های شهری، به ویژه شهر تهران است. این طرح در سه حوزه مهم انتقال فناوری‌های شهری که توسط شهرداری تهران اجرا شده است، انجام شده و انتخاب این سه حوزه با توافق مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر خواهد بود. همچنین طرح حاضر‌، آئین‌نامه‌هایی در خصوص ارزیابی فناوری در حوزه شهری را نیز ارائه خواهد نمود.