| 06 اردیبهشت 1398
گزارش های فناوری شهر

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به منظور معرفی فناوری های نوین شهری که می تواند در افزایش اثربخشی و کارایی خدمات ارائه شده به شهروندان مؤثر باشد، تهیه گزارش های فناوری شهر را در دستور کار قرار داده است.

با توجه به ضرورت مشارکت نخبگان و فعالان جامعه علمی در ارائه راهکارهای خلاقانه و فناوری های اجرایی مرکز مطالعات، از متخصصین و شرکت های دانش بنیان جهت ارائه فناوری های اثربخش دعوت بعمل می آورد.

فرایند ارائه گزارش های فناوری در سایت مرکز مطالعات قابل دسترس است. نکته قابل توجه، اهمیت نو و بدیع بودن و قابلیت اجرایی فناوری می باشد، همچنین مرکز مطالعات به ترویج فناوری هایی که ازامکان تولید در داخل کشور برخوردارند، تأکید دارد.

در خصوص فرایند اجرایی تدوین گزارش های فناوری شهر، شایسته است موضوعات ذیل مدنظر قرار گیرد.

1ـ فرم های اولیه مرکز مطالعات بررسی و در صورت تأیید اهمیت و نوآوری های موضوع، سفارش کار در قالب گزارش های فناوری شهر، به پیشنهاد دهنده ارائه خواهد شد.

2ـ در صورت تصویب فرم شماره 1 توسط کمیته داوری و انجام مراحل انعقاد تفاهم نامه، لازم است گزارش در قالب فرمت پیوست شماره 1 تنظیم و به آدرس ایمیل مرکز مطابق با زمانبندی اعلام شده در جدول شماره 2 ارسال گردد.

3ـ گزارش ارسالی پس از طی مراحل داوری و درصورت تأیید هیأت داوران ، به نام تهیه کننده گزارش، منتشر و در اختیار مدیران شهری قرار خواهد گرفت.

4ـ چگونگی انتشار و ارائه در سطح شهرداری ها از اختیارات مرکز مطالعات به عنوان کارفرما می باشد.

5ـ به گزارش هایی که مورد تصویب هیأت داوری قرار گیرد، پس از انجام اصلاحات، پاداش مالی تعلق خواهد گرفت.

لطفا پس از تکمیل فرم پیشنهاد گزارش فناوری شهر( فرم شماره 1) ، فایل فرم را به آدرس kpir.rpc@tehran.ir یا shahhosseini.rpc@gmail.com با subject " گزارش فناوری شهر" ارسال نمایید.

دانلود فرم شماره یک

فرایند ارسال درخواست تدوین گزارش های فناوری شهر