بیاب
ابلاغیه تأسیس شورای چاپ و نشر شهرداری تهران

فلوچارت اجرایی شورای چاپ و نشر شهرداری تهران

آیین نامه شورای چاپ و نشر شهرداری تهران

مقدمه و ضرورت

شهرداری تهران یکی از نشر دهنده های کلان شهر تهران است. این انتشارات در قالب های مختلف مکتوب و دیجیتال و تابلو های شهری و... در دسترس مخاطبین قرار می گیرد. روزانه میزان زیادی از خبر، پیام، تحلیل، روایت، دانش و پژوهش از رسانه های مختلف در معرض افکار عموم قرار گرفته و بر شناخت و قضاوت شهروندان در حوزه های گوناگون زندگی در شهر اثر میگذارد. تنوع در منابع نشر در کنار کارکردهای مثبتی همچون پوشش ابعاد و مسائل مختلف، تهدید تفرق و واگرایی و بخشی نگری را در توجه و بازنمایی و دیگر تولیدات حوزه نشر به دنبال دارد. همگرایی مجموعه انتشارات در قالب ها و حوزه های مختلف در نسبت با برنامه ها، سیاست ها و اولویت های مدیریت شهری میتواند به جورچینی تشبیه شود که هر قطعه در تکمیل و نزدیکی به تصویر کلی، دارای نقش می باشد. از این حیث نظارت بر تجانس، تکرار و توالی قطعه ها دارای اهمیتی اساسی است که بر این مبنی وجود شورایی جهت سیاست گذاری و نظارت راهبردی به گونه ای هماهنگ و یکپارچه در حوزه چاپ و نشر ضروری به نظر می رسد.

بر این اساس مدنظر است دغدغه مدیریت راهبردی و یکپارچه شهری در حوزه چاپ و نشر از طریق شورای چاپ و نشر دنبال گردد. به منظور تعیین خط مشی های چاپ و نشر در شهرداری تهران و تسهیل روند آن، ضوابط و مقررات زیر با عنوان «آیین نامه شورای چاپ و نشر شهرداری تهران» تعیین و تصویب می شود.

فصل اول: اهداف و تعاریف

ماده 1- اهداف

اهداف زیر برای شورای چاپ و نشر شهرداری تهران جهت ارتقائ کمی و کیفی، نزدیکی به مدیریت راهبردی و یکپارچه شهری در حوزه نشر کتب، آثار علمی، هنری وسایر آسار مرتبط باحوزه مدیریت شهری ترسیم میشود:

1. همپوشانی و جلو گیری از موازی کاری، تکرار و هدر رفتن منابع

2. حرکت در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی

3. تطبیق دهی مقررات چاپ و نشر با سیاست های کلان مدیریت شهری و برنامه های شهرداری

4. ایجاد مسئولیت و پاسخگویی در قبال مردم، منابع و مصالح جمعی و سازمانی

5. بازخورد سنجی و مقایسه تاثیر محتوا های انتشار یافته

6. بازنمایی یکپارچه خدمات مدیریت شهری

7. ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش

8. تسهیل در امور چاپ و نشر

ماده 2- تعاریف

اصطلاحاتی که در این آیینامه به کار رفته است به شرح زیر تعریف می شود:

1. اثر: عبارت از هرگونه تالیف، تحقیق، ترجمه، تدوین و تولید علمی و هنری است که به صورت چاپ یا الکترونیکی با هویت نشر بوده و دارای شناسه انتشار (کتاب یا...) است. و در شناسنامه اثر نحوه مشارکت مجموعه شهرداری تهران ذکر شده، و با آرم شهرداری چاپ شود.

2. صاحب اثر: عبارت از شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشد که اثر متعلق به وی است.

3. پیشنهاد دهنده: عبارت از واحد های مجموعه شهرداری است که اثری را جهت چاپ و نشر به شورا پیشنهاد می دهد.

4. دبیرخانه: عبارت از دبیرخانه شورای چاپ ونشر شهرداری تهران است که در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران مستقر است.

5. شورا: عبارت از شورای چاپ و نشر شهرداری تهران است که اعضای آن با حکم شهردار تهران تعیین می گردند.

فصل دوم: شورای چاپ و نشر

ماده 3- اعضای شورا عبارتند از:

1. رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به عنوان رئیس شورا

2. معاون یا نماینده تام الاختیار معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا

3. معاون یا نماینده تام الاختیار معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

4. مدیر کل یا نماینده تام الاختیار اداره کل شهرداری تهران

5. رئیس یا نماینده تام الاختیار سازمان فر هنگی و هنری شهرداری تهران

6. رئیس یا نماینده تام الاختیار سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

7. رئیس یا نماینده تام الختیار مرکز ارتباطات امور بین الملل

تبصره 1: اعضای دارای حق رای ثبت شورا جمعا 7 نفر خواهد بود و جلسه با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با رای حداقل 4 عضو قابل ابلاغ و اجرا خواهد بود.

تبصره 2: احکام اعضای شورا با پیشنهاد رئیس شورا ابلاغ شهردار محترم تهران به مدت 2 سال صادر می شود

تبصره 3: جلسات شورا حداقل یک مرتبه در ماه برگزار می شود. و در مورد کار های مناسبتی که دارای کار های مشخص هستند شورا موظف می باشد تشکیل جلسه خارج از نوبت دهد.

نبصره 4: در صورتی که جلسات خارج از ساعت اداری تشکیل شود. به اعضای جلسات حق الجلسه تعلق می گیرد.

تبصره 5: شورا در مواردی که حضور فرد یا افرادی غیر از اعضا از جمله صاحب اثر را ضروری تشخیص دهد می تواند ایشان را جهت ارائه توضیحات لازم و بدون داشتن حق رای به جلسات دعوت نماید.

ماده 4- وظایف و اختیارات شورا عبارت اند از:

1. سیاستگذاری، تعیین و تصویب برنامه و خط مشی های حوزه چاپ و نشر مجموعه شهرداری شامل کتاب، نشریات داخلی و عمومی و سایر آثار اعم از فیزیکی یا الکترونیکی در چارچوب سیاست های کلی شهرداری تهران

2. تعیین و تصویب مقررات چاپ ونشر

3. بررسی، ارزیابی، اظهارنظر جهت اعطای مجوز و تصویب یا رد آثار پیشنهادی ارائه شده به شورا

4. تعیین نوع و میزان حمایت از آثار

5. تعیین تیراژ بادر نظر داشتن نیاز شهرداری تهران و تقاضای بازار

تبصره 1: رای گیری در غیاب صاحب اثر انجام میگیرد.

تبصره 2: دامنه شمول این آیینامه و مصوبات شورا، مجموعه شهرداری تهران می باشد.

تبصره 3: موسسه همشهری از شمول این آیین نامه مستثنی می باشد.

فصل سوم: شرایط عمومی و نحوه پذیرش آثار

ماده 5- رعایت مقررات و آیین نامه های شورا در انتشار آثار الزامی است.

ماده 6- آثار پیشنهادی طبق ضوابط و آیین نامه های مصوب شورای چاپ و نشر پس از طی مراحل تصویب اولیه، انجام داوری و تصویب نهایی در شورای چاپ و انتشارات به واحد پیشنهاد دهنده ارجاع خواهد شد

ماده 7- پس از تصویب نهایی هر اثر، بین صاحب اثر و واحد پیشنهاد دهنده، قرارداد مربوط بر اساس ضوابط و مقررات شورا منعقد خواهد شد، تعیید ویا عدم تایید محتوایی را شورا بررسی کرده و پیگیری سایر امور به عهده واحد پیشنهاد دهنده و براساس ضوابط شورا خواهد بود.

ماده 8- به دلیل محدودیت اعتبارات و کثرت درخواست انتشار کتاب، شورا درخواست های واصله را به سه گروه تقسیم می نماید:

الف. انتشار اثر با هزینه شهرداری تهران

ب. انتشار اثر به صورت مشارکتی (میزان مشارکت شهرداری تهران و صاحب اثر توسط شورا تعیین می شود)

ج. انتشار اثر با هزینه صاحب اثر با اعطای مجوز استفاده از آرم شهرداری تهران طبق ضوابط شورا

ماده 9- متقاضیان می بایست آثار خود را به صورت حروفچینی شده به همراه نسخه الکترونیکی با رعایت ضوابت مرتبط به نظور رسیدگی به دبیر خانه شورا تسلیم نماید

ماده 10- به منظور تسهیل بررسی روند اقدامات شورا، دبیرخانه شورا موظف به راه اندازی و مدیریت سامانه تحت وب چاپ و نشر شهرداری تهران میباشد و همزمان با ابلاغ این آیین نامه، سامانه مذکور فعال می گردد.

تبصره 1: دبیرخانه شورای چاپ و نشر به فراخور موضوع اثر به کمیته های تخصصی اقتصادی، اطلاع رسانی و روابط عمومی، معماری شهرسازی، فرهنگی و اجتماعی، حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری و محیط زیست، برنامه ریزی و حقوقی، پژوهش و توسعه تقسیم می شود تا اثر، پیش از رای گیری در کمیته تخصصی مورد بررسی قرار گیرد. از پس از کمیته مربوط به شورا ارجا داده می شود.

تبصره 2: اعضای هر یک از کمیته های تخصصی توسط اعضای شورا تعیین می شود.

تبصره 1: ضوابط داوری، انتشار تجدید چاپ، پرداخت حق التالیف و حق الترجمه مولفین و مترجمین و دیگر ضوابط مورد نیاز بر اساس دستورالعمل های شورا و وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی انجام خواهد شد.

فصل چهارم: توزیع و اهداء

ماده 11- دبیرخانه شورا موظف است تمهیدات لازم در خصوص توزیع انتشارات شهرداری تهران، اعم از کتب و مجلات را در چارچوب سیاست های کلی شهرداری تهران بیاندیشد و در توزیع، از کلیه ظرفیت های موجود شهرداری همچون فروشگاه های موسسه نشر شهر، فروشگاه های کتاب خارج از شهرداری تهران مورد اقبال و توجه عمومی قرار دارند بهره گیری شود.

ماده 12- دبیرخانه شورا مجاز است از تاریخ تصویب این آیین نامه نسبت به راه اندازی سامانه تحت وب نشر شهرداری تهران به منظور جمع آوری پیشنهاد و پیگیری پیشرفت صدور مجوز نشر اقدام نماید.

فصل پنجم: بارنگری

ماده 13- این دستورالعمل با درخواست هر یک از اعضا و تصویب شورا و با تایید شهردار محترم قابل بازنگری و تغییر می باشد.

فصل ششم: موارد پیش بینی نشده

ماده 14- موارد پیش بینی نشده، مطابق قوانین مطبوع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای چاپ و نشر شهرداری تهران قابل الحاق و اجرا خواهد بود

این آیین نامه در شش فصل و چهارده ماده و ده تبصره تنظیم شده است و از تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۲ مصوب و برای تمام مجموعه های شهرداری تهران لازم الاجرا خواهد بود.