| 06 اردیبهشت 1398
شورای مطالعات فناوری های شهری

شورای مطالعات فناوری‌های شهری، با هدف زمینه‌سازی برای افزایش ارتباط علمی و بکارگیری فناوری و نوآوری های روز دنیا و همچنین دستیابی به جایگاه مشخص و قابل توجهی از سطح تکنولوژی و محصولات دانش‌بنیان در شهرداری تهران تشکیل شده است.

معاونت علم و فناوری مرکز مطالعات شهرداری تهران با راهبری این شورای به منظور تحقق این مهم، وظیفه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای هماهنگی میان سازمانها و مناطق شهرداری تهران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر مراکز علمی، فناوری و نوآوری، را عهده‌دار می‌گردد.

بررسی موانع و سیاستگذاری به منظور مرتفع ساختن آن‌ها در ایجاد روابط علمی، فناوری و نوآوری، دستیابی به شیوه‌های مؤثر ایجاد ارتباط و افزایش بهره مندی، شناسایی مراکز و سازمان‌های داخلی و خارجی، ارزیابی ظرفیت‌های موجود برای ارائه حمایت‌ها و تشویق‌ها، انعقاد قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌ها و نظارت بر اجرای آن‌ها، سیاستگذاری در حوزه دیپلماسی علم و فناوری، ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور تبادل فناوری و ارائه خدمات مرتبط با آن و ...، از جمله سیاست‌های این شورا می‌باشد.