بیاب
گزارش شماره ۴۴ (بررسی ضوابط احداث، نگهداری و مدیریت سرویس‌های بهداشتی عمومی)
1390/7/20 10:44:9 | 2105 بازدید | ارسال برای دوستان | print چاپ
گزارش شماره ۴۴ (بررسی ضوابط احداث، نگهداری و مدیریت سرویس‌های بهداشتی عمومی)

گزارش شماره ۴۴ (بررسی ضوابط احداث، نگهداری و مدیریت سرویس‌های بهداشتی عمومی)

هدف از این پژوهش در نظر گرفتن عواملی است که باید در تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های احداث، نگهداری و مدیریت سرویس‌های بهداشتی عمومی در نظر گرفته شود.
تغییرات زندگی اجتماعی در شهرهای امروز مانند افزایش تحرک و جابجایی، گردشگری شهری و... سبب شده است که نیاز به سرویس‌های بهداشتی عمومی مناسب و مجهز در سطح شهر بیش از گذشته احساس شود. از سوی دیگر کمبود فضاهای بهداشتی مناسب و مجهز، توجه به نیازهای افراد معلول، کم‌توان و افراد سالخورده و همچنین نیاز عمومی جامعه به ارتقاء کیفیت خدمات‌رسانی منجر به ارزیابی مجدد ملاحظات طراحی در کشورهای توسعه یافته شده است. اما مهم این است که طراحی و تصویب استانداردها به تنهایی بی‌اثر است، مگر آنکه حمایت‌های مدیریتی، انگیزه‌های مالی و فرهنگ‌سازی نسبت به اهمیت سرویس‌های بهداشتی عمومی در سطح مدیران شهری و شهروندان وجود داشته باشد. 
دسترسي سريع و آسان شهروندان به امكانات شهري به عنوان يك اصل ضروري در بحث مدیریت شهری ايجاب مي‌كند که این موضوع به طور جدي‌تري مورد توجه قرار گيرد. مطالعات انجام شده در ارتباط با احداث، نگهداری و مدیریت سرویس‌های بهداشتی عمومی نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای توسعه سرویس‌های بهداشتی در سطح شهر می‌بایست در سه سرفصل زیر دسته‌بندی شود: 
  • احداث: شامل مکان‌یابی مناسب سرویس بهداشتی و توجه به استانداردهای مربوطه، تعیین سرانه مورد نیاز در ارتباط با تعداد سرویس و سطح و سطوح مورد نیاز، توجه به طراحی معماری ساختمان سرویس و...؛ 
  • نگهداری: شامل نظافت، تعمیر و بهره‌برداری از مجموعه؛ 
  • مدیریت: شامل اتخاذ رویکرد و شیوه‌های بهینه مدیریت بر مبنای حداکثر کارایی و حداقل هزینه. 
بنابراین ضروری است که مدیریت شهری با درک مناسب از نیازهای شهروندانش و با تخصیص مناسب منابع مالی و انسانی به مکان‌یابی، احداث و توسعه سرویس‌های جدید در مناطق شهر بپردازد.

واژه‌هاي کلیدی: سرویس‌های بهداشتی، استراتژی، احداث، مدیریت، نگهداری. 


printrating
  نظرات