بیاب
آسیب پذیری لرزه ای بافت های مسکونی شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله با بکارگیری GIS

» آسیب پذیری لرزه ای بافت های مسکونی شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله با بکارگیری GIS


نویسنده:  صابر محمدپور
استاد راهنما: دکتر احمد احمدپور
استاد مشاور: -
تاریخ شروع: 6ماه تا 3 سال
دانشگاه: تهران
مقطع: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: برنامه ریزی شهری

این پایان نامه مورد حمایت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران قرار گرفته است.

در صورتیکه این پایان نامه دارای کاربست باشد می توانید آن را در صفحه بعد مشاهده کنید.

 چکیده

 

   آسيب‌پذيري شهرها در برابر مخاطرات محيطي در كشورهاي داراي محيط طبيعي و پرمخاطره، به چالشي مهم در برابر علوم جغرافیایی، شهرشناسي، مديريت و برنامه‌ريزي شهري تبديل شده است. در این بین، پژوهش‌ها مربوط به آسيب‌پذيري در برابر زلزله، بویژه آسيب‌پذيري بافت‌هاي قديمي و فرسوده شهري از دهه‌90 ميلادي مورد توجه قرار گرفته و در ايران نيز از اواسط دهه‌70 به اين موضوع اهميت داده شده است. اهميت آسيب‌پذيري شهر تهران در برابر زلزله، به خصوص بافت‌ها و فضاهاي فرسوده بخش مركزي آن، با عنايت به بستر طبيعي ناامن و با توجه به جايگاه بخش مركزي اين شهر، لزوم سنجش میزان آسيب‌پذيري بافت‌هاي قديمي‌(فرسوده) بخش مركزي شهر تهران و ارائه راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری آنها در برابر زلزله را در اولويت قرار داده است. در این پژوهش کوشش گردیده است که با ارائه روشی برای تحلیل آسیب‌پذیری لرزه‌ای بافت‌های فرسوده‌، بر نقش موثر شاخص‌های برنامه‌ریزی شهری در کنار شاخص‌های سازه‌ای در برنامه‌های مقابله با زلزله تاکید شود. براي اين منظور به چندين موضوع خرد شامل‌: شناسايي و انتخاب شاخص‌هاي ارزيابي آسيب‌پذيري لرزه‌اي، استفاده از مدلAHP براي تحلیل میزان تاثیر هر کدام از شاخص‌ها و تعيين نواحي پرخطر و متراکم مسکونی فرسوده و امتیاز‌بندی طیف‌های مختلف آسیب‌پذیری به عنوان گزینه‌های تحقیق(نوآوری پژوهش)، توليد نقشه ریز‌پهنه‌بندی آسیب‌پذیری محله(نقشه فازی شده) پرداخته شده است. تحقیق حاضر را می‌توان از حیث ماهیت و روش تحقیق، جزء تحقیق‌های تحلیلی- اکتشافی دانست، بدین صورت که ابتدا به مطالعه وضعیت آسیب‌پذیری منطقه12 تهران ، و سپس به شناخت محله سیروس به عنوان محدوده مطالعاتی این تحقیق پرداخته می‌شود. در مرحله تحلیل ابتدا مقادیر و داده‌های کلیه شاخص‌ها استخراج می‌شوند و سپس بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی‌(AHP) وExpert choice  به وزن‌دهی شاخص‌های مربوطه پراخته می‌شود و با استفاده از نرم‌افزار‌GIS‌، نقشه ریزپهنه‌بندی آسیب‌پذیری محله با منطقFUZZY ارائه می‌گردد.

در نهایت چنین ننتیجه گرفته شد که وسعت و پوشش جمعیتی نقاط دارای آسیب‌پذیری بالا و بسیار بالا(در بخش های مرکزی و هسته بافت)، بیشتر بوده و در کل بیانگر آسیب‌پذیری بالای محدوده با توجه به کلیه عوامل کالبدی مورد تحلیل، در برابر زلزله می‌باشد[1].

 

واژگان کلیدی: آسیب‌پذیری لرزه‌ای، شاخص‌های کالبدی و برنامه‌ریزی شهری، مدیریت بحران، بافت‌های فرسوده، محله سیروس.[1] . این مقاله مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل شاخص‌های کالبدی آسیب‌پذیری لرزه‌ای در بافت‌های فرسوده شهری با طراحی سناریو جهت مدیریت بحران زلزله؛ (مطالعه موردی: محله سیروس تهران) با نگارش صابر محمدپور به راهنمایی دکتر احمد پوراحمد می‌باشد که در دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران دفاع گردیده است.

 

 


تاریخ انتشار مطلب:  1390/3/8 تعداد مشاهده: 1695  | چاپ مطلب : print