مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
ورود به سایت
       
بررسی جامعه شناختی تاثیر احساس محرومیت (اقتصادی، اجتماعی، خدماتی) بر گرایش جوانان (15 – 29 سال) به رفتارهای وندالیستی (مورد: شهر تهران)

» بررسی جامعه شناختی تاثیر احساس محرومیت (اقتصادی، اجتماعی، خدماتی) بر گرایش جوانان (15 – 29 سال) به رفتارهای وندالیستی (مورد: شهر تهران)


نویسنده:  عادله قیس
استاد راهنما: دکتر سید یعقوب موسوی
استاد مشاور: دکتر محمد تقی شیخی
تاریخ شروع: 1388/12/15
دانشگاه: الزهرا(س)
مقطع: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: جامعه شناسی

این پایان نامه مورد حمایت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران قرار گرفته است.

در صورتیکه این پایان نامه دارای کاربست باشد می توانید آن را در صفحه بعد مشاهده کنید.

چکیده
    پژوهش حاضر به مطالعه¬ی تأثیر احساس محرومیت در سه بعد احساس محرومیت از خدمات شهرداری، احساس محرومیت اجتماعی و احساس محرومیت اقتصادی (مادی) در گرایش به وندالیسم در میان جوانان 15 تا 25 ساله¬ی ساکن شهر تهران می¬پردازد. مبادی نظری این پژوهش، نظریه¬ی احساس محرومیت اجتماعی «تد رابرت گر» و نظریه¬ی انصاف- کنترل «فیشر و بارون» است.
    به این منظور با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و بر مبنای روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چند مرحله¬ای در 2 منطقه¬ی شهر تهران با 300 پاسخگو مصاحبه به عمل آمد.
    نتایج، حاکی از آن است که میانگین نمونه¬ی آماری در شاخص گرایش به وندالیسم معادل گرایشات وندالیستی در سطح " کم" است.
    نتیجه¬ی آزمون پیرسون، وجود رابطه¬ی معنادار بین احساس محرومیت نسبی و گرایش به وندالیسم را تأیید می¬کند. به¬طوری که هر چه جوانان، احساس محرومیت نسبی بیشتری داشته باشند، گرایش بیشتری نیز به رفتارهای وندالیستی دارند. نهایتاً متغیّرهای احساس محرومیت نسبی، منطقه¬ی محلّ سکونت، تعداد دوستان وندال، مطلوبیت شرایط آموزشی و سن وارد معادله¬ی رگرسیون شده¬اند.
ضریب تعیین به دست آمده برابر با 0.52 است. بنابراین متغیّرهای پنجگانه¬ی فوق 52 درصد از تغییرات متغیّر وابسته را تبیین می¬کند. بر اساس دیاگرام تحلیل مسیر، متغیّرهای مذکور، به¬طور مستقیم و متغیّرهای ساعات اوقات فراغت غیرهدفمند، مطلوبیت شرایط آموزشی و مطلوبیت شرایط خانوادگی به¬طور غیرمستقیم بر گرایش به وندالیسم تأثیر دارند. ضمنّاً متغیرهای پایگاه اقتصادی، اجتماعی، وضعیت تأهل، وضعیت مهاجرت، وضعیت سرپرستی و وضعیت فعالیت رابطه¬ی معنادار با گرایش به وندالیسم را نشان نمی دهد.
کلیدواژه¬ها: احساس محرومیت نسبی/ احساس محرومیت اجتماعی/ احساس محرومیت اقتصادی/ احساس محرومیت از خدمات شهرداری/ گرایش/ وندالیسم/ جوانان/ انصاف.

 


تاریخ انتشار مطلب:  1390/3/7 تعداد مشاهده: 816  | چاپ مطلب : print